Projekcja.pl


 

imię i nazwisko

telefon

e-mailtreść


2 + 4 (poniżej wpisz wynik)


  

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania zgodnie z polityką prywatności. Administratorem danych osobowych jest Projekcja Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 20A (II piętro, lok. 207), 53-033 Wrocław.

» AKTUALNOśCI  Cyfrowa szkoła - Projekcja EDU
Produkty interaktywne

 

 Ważne terminy

 Wniosek

 Do pobrania

Ministerstwo Edukacji Narodowej utworzyło specjalną witrynę poświęconą programowi Cyfrowa Szkoła, zapraszamy do jej odwiedzenia: www.cyfrowaszkola.men.gov.pl.


Cyfrowa szkoła zatwierdzona
Rada Ministrów podjęła dziś (3 kwietnia) uchwałę w sprawie „Rządowego programu rozwijania  kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła" oraz wydała rozporządzenie w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dokumenty przedłożone przez ministra edukacji narodowej.

Rząd zdecydował, że pilotażowo będzie realizowany program, którego głównym celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Chodzi o wspieranie modelu nauczania zapewniającego rozwijanie kreatywności, umiejętności współpracy i krytycznego myślenia uczniów, a także pozwalającego im na sprawne wyszukiwanie oraz twórcze wykorzystywanie dostępnych źródeł wiedzy.

Rola nauczyciela
Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, co oznacza, że powinni oni w szkole nabyć umiejętności posługiwania się TIK w procesie uczenia. Zadanie to ma być realizowane przez nauczycieli, którzy potrafią świadomie i umiejętnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji.

Czas i zakres realizacji
Pilotaż będzie realizowany od kwietnia 2012 r. do końca sierpnia 2013 r. Weźmie w nim udział ok. 380 szkół. W ramach ewaluacji programu Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie będzie badał m.in. wpływ TIK na jakość i efekty kształcenia, a zwłaszcza podnoszenie podstawowych kompetencji uczniów (pisania, czytania, liczenia) oraz umiejętności społecznych i twórczych. Chodzi także o monitorowanie celu, jakim jest powiększenie bazy dydaktycznej szkół o nowoczesny sprzęt informatyczny. Od oceny efektów pilotażu będzie zależeć decyzja o realizacji programu wieloletniego.

Przedsięwzięcie „Cyfrowa szkoła" ma być realizowane w czterech obszarach:

„e-szkoła":
wyposażenie (doposażenie) szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w nowoczesne pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

„e-uczeń":
zapewnienie uczniom w klasach IV-VI szkół podstawowych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ogólnokształcących szkół muzycznych Istopnia dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wszczególności mobilnego sprzętu komputerowego.

„e-nauczyciel":
przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się zuczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK;
przeszkolenie 40 „e-trenerów" i 1200 „e-moderatorów", którzy będą wspierać szkoły w realizacji zadań z zakresu stosowania TIK w praktyce szkolnej;
organizacja sieci współpracy i szkolenia dla ok. 19 tys. szkolnych „e-koordynatorów", których zadaniem będzie szkolenie oraz wspieranie nauczycieli wnabywaniu idoskonaleniu umiejętności w pracy z wykorzystaniem TIK;

„e-zasoby edukacyjne (w tym e-podręczniki)":
rozbudowa multimedialnych cyfrowych zasobów edukacyjnych na portalu „Scholaris" (znajdują się na nim materiały edukacyjne przeznaczone do prowadzenia zajęć lekcyjnych) oraz udostępnianie narzędzi, rozszerzających warsztat pracy nauczycieli, umożliwiających opracowywanie lekcji z wykorzystaniem TIK;
przygotowanie nieodpłatnych e-podręczników, które będą dostępne na otwartym publicznym portalu edukacyjnym dla uczniów.
Założono, że szkoły uczestniczące w programie będą mogły wybrać do przetestowania jeden z dwóch wariantów, dotyczących wykorzystania przenośnych komputerów: 1) uczeń z mobilnego komputera korzysta wyłącznie w szkole - na lekcjach i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych; 2) uczeń z mobilnego komputera korzysta w szkole, ale ma także możliwość wypożyczenia go do domu (dotyczy uczniów klas IV). Równolegle z tymi działaniami Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji będzie realizowało tzw. komponent badawczy, którego podstawowym zadaniem będzie przetestowanie innowacyjnych i alternatywnych - w stosunku do dwóch wymienionych wariantów - scenariuszy cyfryzacji szkół.

Koordynacja
Na poziomie kraju program będzie koordynowany przez ministra edukacji narodowej we współpracy z ministrem administracji i cyfryzacji, na szczeblu wojewódzkim - przez wojewodów. Działania z zakresu „e-nauczyciel" i „e-zasoby edukacyjne" będą realizowane głównie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, natomiast działania z obszaru: „e-szkoła" i „e-uczeń" mają wykonywać wojewodowie, organy prowadzące szkoły, a także Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Przeznaczone środki
Całkowity koszt programu to 61 mln zł. W 2012 r. na jego realizację przewidziano w budżecie państwa rezerwę celową w wysokości 50 mln zł (w tym 44 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych). Wkład własny organów prowadzących oszacowano na  co najmniej 11 mln zł. Na e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręczniki w latach 2012-2015 zaplanowano do wydania 45,5 mln zł ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Społecznego). Na realizację zadań w obszarze e-nauczyciel przewiduje się przeznaczyć 20 mln zł środków unijnych (Europejski Fundusz Społeczny).

Kwalifikacja szkół
Kwalifikacji szkół do udziału w programie będzie dokonywał wojewoda spośród placówek, których organy prowadzące (samorząd terytorialny) wystąpiły z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Wsparcie finansowe zostanie udzielone organom prowadzącym szkoły - jednostkom samorządu terytorialnego - w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Za te pieniądze będą mogły kupić m.in: przenośne komputery dla uczniów i nauczycieli, drukarki, skanery, tablice interaktywne, projektory multimedialne. Aby otrzymać dotację celową na zakup sprzętu, organy prowadzące będą musiały dysponować wkładem własnym na poziomie co najmniej 20 proc. wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu.

Wysokość dotacji celowej przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych będzie zależeć od wielkości szkoły:

szkoły małe (do 100 uczniów) - mogą otrzymać do 90 tys. zł.;
szkoły średnie (do 300 uczniów) - mogą dostać do 140 tys. zł;
szkoły duże (powyżej 300 uczniów) - mogą liczyć na kwotę do 200 tys. zł.
Zgodnie z programem, organy prowadzące, którym udzielono wsparcia, będą musiały zadbać o to, aby szkoły zrealizowały określone zadania związane ze stosowaniem TIK w nauczaniu, w tym powołanie szkolnego e-koordynatora i udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu w ramach międzyszkolnych sieci współpracy oraz prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TIK.

Początek zmian
Ten program powinien zapoczątkować zasadniczą zmianę w podejściu do procesu nauczania w polskiej szkole, w którym w coraz większym stopniu powinny być wykorzystywane techniki informatyczne. Z doświadczeń większości europejskich państw wynika bowiem, że zastosowanie narzędzi informatycznych w edukacji zwiększa zaangażowanie uczniów w naukę i poprawia ich wyniki. Tymczasem w ogłoszonych przez OECD wynikach programu PISA 2009 (Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) polscy uczniowie wypadli bardzo słabo pod względem kompetencji cyfrowych. Z badań przeprowadzonych w 2009 r. wynika, że co czwarty 15-latek w naszym kraju ma trudności z wyszukiwaniem potrzebnych informacji w internecie (nie osiąga podstawowego poziomu 2. w teście PISA), a jedynie 3 proc. uczniów wykazuje się wysokim poziomem umiejętności cyfrowych, w szczególności wyszukiwaniem i czytaniem informacji on-line (osiąga najwyższy poziom 5. w teście PISA).


W marcu b.r. rozpoczyna się pilotażowy program rządowy "Cyfrowa szkoła". Dla kilkuset szkół podstawowych przeznaczone są środki na dotację na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, m.in. tablic interaktywnych, wizualizerów czy projektorów.

Program zakłada wsparcie finansowe dla 400 publicznych szkół. Za 50 mln zł szkoły mają zostać wyposażone w sprzęt który ma być wykorzystywany w procesie nauczania. Pilotaż programu ma się odbyć w okresie od marca 2012 r. do czerwca 2013 r.

Program "Cyfrowa szkoła" jest częścią wieloletniego programu, który ma służyć rozwijaniu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych technologii. Celem projektu jest też zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Uczniowie i nauczyciele, dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych, nabędą niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym. 
Szkoły, które wezmą udział w projekcie muszą zapewnić przynajmniej 20 proc. wkładu własnego.

Do dnia 18.04.2012 dyrektorzy placówek oświatowych muszą złożyć do organu prowadzącego  wniosek o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz podać kalkulację i pomysł na wykorzystanie sprzętu.


Lista sprzętu objętego dofinansowaniem:

1. Przenośny komputer lub urządzenie mobilne z systemem operacyjnym dla nauczyciela
2. Przenośny komputer lub urządzenie mobilne z systemem operacyjnym dla ucznia
3. Urządzenie wielofunkcyjne
4. Drukarka
5. Skaner
6. Tablica interaktywna z systemem mocowania
7. Urządzenie i oprogramowanie do przeprowadzania wideokonferencji
8. System do zbierania i analizowania odpowiedzi
9. Projektor krótkoogniskowy
10. Głośniki
11. Kontroler WLAN
12. Punkt dostępowy
13. Router
14. Projektor multimedialny
15. Wizualizer
16. Ekran
17. Szafka do przechowywania z funkcją ładowania baterii

Dla każdej z wymienionych grup produktowych przedstawiamy Państwu nasze propozycje, kompleksowo spełniające Wasze potrzeby w ramach programu "Cyfrowa Szkoła".


Dane jakie powinien zawierać wniosek:

 1. nazwę szkoły, adres, telefon, e-mail;
 2. informację, czy szkoła jest szkołą z obszarów wiejskich, miasta do 5000 mieszkańców lub z miasta powyżej 5000 mieszkańców;
 3. przewidywaną liczbę uczniów w klasach IV, V, VI w roku szkolnym 2012/2013;
 4. przewidywaną liczbę nauczycieli uczących w klasach IV - VI, w tym liczbę nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia lekcyjne w wykorzystaniem TIK, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6;
 5. informację o aktualnym stanie wyposażenia szkoły w sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia wykorzystywane do celów dydaktycznych w podziale na pomoce dydaktyczne, które będą uwzględnione do uzyskania funkcjonalności, zgodnie z § 4 ust. 2 oraz pozostały sprzęt i urządzenia; 
 6. informację o korzystaniu przez szkołę z narzędzi informatycznych wykorzystywanych do celów edukacyjnych oraz zarządzania szkołą, w szczególności z elektronicznych platform edukacyjnych wykorzystywanych do celów dydaktycznych, e-podręczników lub innych elektronicznych zasobów  edukacyjnych oraz z dziennika elektronicznego, lub o planach wprowadzania takich rozwiązań;
 7. informację o planowanych sposobach korzystania z zakupionych pomocy dydaktycznych w celu zmiany sposobu nauczania-uczenia się;
 8. informację o wybranym wariancie I albo II;
 9. w przypadku, gdyby wniosek dotyczący wybranego wariantu nie został zakwalifikowany do objęcia wsparciem finansowym – informację o wyborze drugiego wariantu albo o odstąpieniu od udziału w programie;
 10. kalkulację kosztów planowanego zakupu pomocy dydaktycznych;
 11. wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych.


Przykładowe zestawy:

 

Zachęcamy do skorzystania z programu, gdyż korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia otrzymają Państwo sprzęt najwyższej jakości i użyteczności. Zaufało nam już wiele placówek oświatowych, firm i instytucji.


Kontakt:
Krzysztof Żmuda
tel. (71) 784 97 65
kom. 693 963 133 
e-mail:
kz@projekcja.plwięcej informacji
(c) 2013 Projekcja Sp. z o.o., email: biuro@projekcja.pl
programowanie i grafika: e-technologie.pl
Projektory, ekrany - Infolinia handlowa: 71 784 97 60, Infolinia serwisowa: 693 343 595
Wrocław, ul. Zwycięska 20A (II piętro, lok. 207), fax 71 784 97 61

Projektory multimedialneEkrany projekcyjneSony VPL-HW55ESScreen GooInstalacje audiowizualneLampy do projektorówWypożyczenia projektorówTablice InteraktywneProjektory LEDWideokonferencjeEkrany AVTekProjektor AT6000EDreamocSklep projektor.plProjektory InstalacyjneProjektor CasioProjektory archiwalne